Hapat e procesit për t’u bërë Hafiz/e

PROCESI

01

Këmbëngulësia në realizimin e synimit

02

Ripërtëritja e nijetit në vazhdimësi

03

Planprogrami ditor i mësimit të Kur‘anit

04

Përsëritja e vazhdueshme
Nxeneset: Ermedina Gajtani dhe Azra Gajtani sot arriten te perfundojne me sukses memorizimin e sures jasin.
Sot nxënësja Arjeta Jashari përfundoi me sukses memorizimin e sures jasin!