Ceremonia e përfundimit të xhuzit Amme nga nxënësja Merva Krasniqi

Nxënësja Merva Krasniqi falë Zotit xh.sh arriti të përfundojë memirizimin e një xhuzi nga Kur’ani Famëlartë.

Të shohësh një fëmijë të artë teksa

reciton ajetet e fundit të këtij xhuzi, me fytyrën përplot nur, të bën të meditosh dhe ta falenderosh Allahun xh.sh për çdo begati që të ka dhuruar!

“…Lexo dhe ngritu! Lexo ashtu siç lexoje edhe ne dynja sepse grada jote do të jetë deri në ajetin e fundit që do ta lexosh!”[Hadith]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *